Custom Automation Back
 • 03-08-2017
  เครื่องผลิตไบโอดีเซล
 • 13-06-2016
  ออกแบบและผลิตเครื่องดัดขื้นรูปชิ้นงาน (Design & Made Forming machine)
 • 20-02-2016
  Wire Harness Assembly Lines
 • 20-02-2016
  Carton Erector เครื่องขึ้นรูปกล่องอัตโนมัติ
 • 20-02-2016
  Automatic Mixing Gas machine
 • 21-12-2015
  Automatic Dipping machine (เครื่องล้างแบบจุ่มอัตโนมัติ)
 • 14-09-2015
  รับออกแบบผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า
 • 20-06-2014
  รับออกแบบผลิตเครื่องจักร C.I.Engineering CO.,LTD.
 • 13-06-2014
  ออกแบบและผลิตเครื่องดัดและขึ้นรูปลวดโลหะอัตโนมัติ(Design & Made Auto Twisting Bending machine)
 • 03-06-2014
  เครื่องตรวจสอบรอยรั่ว(ลม,น้ำ)
 • 25-02-2014
  เครื่องเจียร์ใบมีด (Automatic Knife grinder)
 • 24-09-2010
  รับออกแบบ-ผลิตสายเตาสายพานอบร้อน
 • 26-08-2010
  ออกแบบผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการลูกค้า
 • 26-08-2010
  ออกแบบและผลิตตู้อบลมร้อน (Design & Made Dryer oven)
 • 26-08-2010
  ออกแบบและผลิตเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ (Design & Made Part Assembling Machine)
 • 26-08-2010
  ออกแบบและผลิตเครื่่องเชื่อมอัตโนมัติ (Design & Made Automatic welding machine)