Waste Water Treatment
ระบบบำบัดน้ำเสีย - Waste Water Treatment

 

Waste Water Treatment System

 

 

รับออกแบบผลิตสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

 

รับสรา้งผลิตทำระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

 

 

 

รับทำระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

 

 

 

รับทำระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

 

Design And Commisioning Waste Treatment And System

 

 

ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิต อาคาร สถานีไฟฟ้า โรงงานและกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมี บำบัดน้ำให้สะอาด ค่าผ่านมาตรฐาน ก่อนปล่อยน้ำทิ้ง 

 

 

 

 

ถังบำบัดน้ำเสีย Fiberglass  ถังบำบัดน้ำเสีย Fiberglass  ถังบำบัดน้ำเสีย Fiberglass

 

 

 

 

 

 

ถังบำบัดน้ำเสีย 1 mixing ph adhust tank

 

 

 

 

 

รับออกแบบผลิตระบบบำบัดน้ำเสีย        รับออกแบบผลิตระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

 

 

 

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงชุบโลหะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบถังผสมบำบัด PH / ตกตะกอน / กรอง

 

 

 

ถังผสม ถังระบบบำบัดน้ำเสีย ถังFRP

 

 

 

 

 

 

ระบบกรองน้ำ

 

 

 

ระบบบำบัดน้ำเสียและ RODI

 

 

 

 

#รับสร้างระบบบำบัดน้ำ #บำบัดอากาศ #ไลน์ชุบ #ไลน์ล้าง #ไลน์เตรียมผิว #Wastewatertreatment #waterpollutioncontro#ออกใบcertificate #รับประกันคุณภาพน้ำอากาศ #Customized #design #รับสร้างไลน์ชุบโลหะ