RO/DI System
ระบบสร้างน้ำ RO/DI (RO/DI generator system)

 

 

 

รับออกแบบระบบสร้างน้ำ RO/DI 

 

 

 

ผลิตสถานีกรองน้ำ RO/DI ที่ได้รับการรับรองผ่านตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

 

(ออกแบบสร้างตามปริมาณน้ำที่ลูกค้าใช้งาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

Customized design RO/DI Water System