Facility Service Back
 • 20-02-2016
  Piping system งานเดินท่อน้ำ งานเดินท่อลม งานเดินท่อ Stream
 • 06-10-2012
  ระบบรายงาน และประมวลผลการทำงานอัตโนมัติขณะใช้งานจริง
 • 27-08-2010
  ระบบวิศวกรรม เครื่องกล-ไฟฟ้าโรงงานอุตสากรรมการผลิต
 • 27-08-2010
  งานโครงสร้างเครื่องจักร , ผนังกั้นห้องเครื่องจักร ,
 • 27-08-2010
  รับซื้อแบตเตอรี่ใช้แล้ว ราคาโรงงาน